Tüzüğümüz

Kestanepazarı Mezunları ve Mensupları Derneği

TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı, Merkezi ve Kurucuları

Madde 1- Derneğin Adı: Kestanepazarı Mezunları ve Mensupları Derneği’dir.

Derneğin merkezi İzmir’dir. Şubesi yoktur.

Derneğin kurucuları aşağıda yazılı kişilerdir:

 1. Mehmet Akif Doğan

 2. Ercan Eryiğit

 3. Abdülkerim Yatğın

 4. Ahmet Özdinç

 5. Muhammet Taha Topçu

 6. Mehmet Fatih Mintaş

 7. Muhammed Atıf Yıldırım

 8. Barış Bayrak

 9. Nuh Mehmet Güzel

 10. Mehmet Emin Şen

Derneğin Amacı

Madde 2- Dernek, üyelerinin birbiriyle olan ilişkilerini güçlendirmek, aralarında karşılıklı yardım ve dayanışmayı artırmak, üyelerinin toplumda birlik ve beraberliğini artıracak ve sağlamlaştıracak doğrultuda aşağıda belirtilecek çalışmalar yapmak; Kestanepazarı Eğitim Kurumları’nda okuyanlara, buradan mezun olup ortaöğrenime devam eden veya mezun olup da orta öğrenime devam edemeyenlere ve yine buradan mezun olup yükseköğrenime devam edenlere ve dernek üyelerinden gereksinimlerde bulunanlara her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak; Kestanepazarı Eğitim Kurumları mezunu ve/veya mensubu olmak ruhunu yaşatmak, yaygınlaştırmak ve yüceltmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak,

6- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları teftiş etmek,

8- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,

10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyon katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

12- Derneğin amacı ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

1- Genel Kurul

2- Yönetim Kurulu

3- Denetim Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılmasıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hâzırûn listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,

 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun İbrası,

 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 6. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

 7. Derneğin vakıf kurması,

 8. Derneğin fesih edilmesi,

 9. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

 10. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman

Görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10- Yönetim Kurulu 7 asil ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasını hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki huşuları yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

 3. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,

 4. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

 5. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

 6. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

 7. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

 8. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

 9. Derneğin amacının gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

 10. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını; dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden, yıllık olarak 120 TL aidat alınır. Giriş aidatı 10 TL’dir. Giriş aidat ile diğer miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

 7. Diğer gelirler.

Dernekçe Tutulacak Defterler

Madde 13- Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlanmadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmenliği Ek-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği Ek-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği Ek-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal hizmet teslimleri (dernekler Yönetmeliği Ek-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği Ek-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği Ek-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlüğü

Madde 16- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeler içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

 1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

 2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği Ek-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği Ek-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği Ek-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19- Tüzük değişikliği genel kurul ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 20 – Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya üye sayısı Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında Tasfiye Halinde “Kestanepazarı Mezunları ve Mensupları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur. Ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 21- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernek Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın derneklerin hakkındaki hükümleri uygulanır.

2.732 thoughts on “Tüzüğümüz

 1. Buy Now Doxycycline Claravis Generic Viagra 44 Cent A Pill Furosemide Side Effects online pharmacy Acheter Cialis Internet Avis Cialis 10mg Tablets

 2. Cialis E Antibiotico cialis without prescription Achat Propecia Pilule Keflex Drug Information

 3. I got this web page from my friend who told me concerning this web
  site and at the moment this time I am browsing this website
  and reading very informative articles or reviews at this time.

 4. Gelir vergisi kanunu (Word)

 5. I do not even know how I finished up right here, but I assumed this submit was
  once great. I do not know who you are but definitely you are going
  to a well-known blogger when you aren’t already. Cheers!

 6. bookmarked!!, I really like your website!

 7. I think what you published made a lot of sense. However, what about this?
  suppose you were to write a awesome post title?
  I mean, I don’t want to tell you how to run your blog, however suppose you
  added a headline to maybe grab people’s attention? I mean Tüzüğümüz | Kestanepazarı Mezunları ve Mensupları Derneği is kinda vanilla.

  You might glance at Yahoo’s front page and note how
  they create article headlines to get people to open the links.
  You might add a related video or a related pic or
  two to get readers interested about what you’ve got to say.

  In my opinion, it might make your posts a
  little bit more interesting.

 8. Hello my loved one! I want to say that this post is awesome, nice written and come with approximately all important infos.
  I would like to look more posts like this .

 9. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.
  After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you
  write again soon!

 10. Wow! At last I got a blog from where I know how to genuinely obtain useful facts regarding my study and
  knowledge.

 11. I constantly spent my half an hour to read this blog’s articles every day along with a
  cup of coffee.

 12. I’m extremely impressed with your writing abilities as neatly as with the structure for your weblog.
  Is that this a paid subject matter or did you modify it
  your self? Either way stay up the nice high quality writing, it’s uncommon to look a great weblog like this one today..

 13. What’s up, I log on to your blogs on a regular basis. Your humoristic style is witty,
  keep doing what you’re doing!

 14. I absolutely love your blog and find many of your post’s to be precisely what I’m looking for.
  Would you offer guest writers to write content to suit your needs?

  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a few of
  the subjects you write with regards to here. Again, awesome site!

 15. Hello to every one, the contents existing
  at this site are in fact awesome for people experience, well, keep up the nice
  work fellows.

 16. Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the
  screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser
  compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The design and style look great though! Hope you
  get the issue fixed soon. Many thanks

 17. Thank you, I’ve just been searching for information approximately this
  topic for a while and yours is the best I’ve came upon so far.
  However, what concerning the conclusion? Are you sure
  concerning the source?

 18. Thanks for sharing such a fastidious idea, paragraph is fastidious, thats why i have read
  it completely

 19. This is the perfect blog for anyone who would like to understand this
  topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not
  that I personally will need to…HaHa). You
  certainly put a brand new spin on a topic that’s
  been discussed for ages. Wonderful stuff, just excellent!

 20. Appreciate the recommendation. Will try it out.

 21. Generally I do not read article on blogs, however I would like to say that this
  write-up very compelled me to take a look at and do it!

  Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.

 22. I’m not that much of a online reader to be honest but your
  sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to
  come back in the future. Cheers

 23. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no backup.
  Do you have any solutions to prevent hackers?

 24. I was curious if you ever considered changing the layout of your blog?
  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of
  content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of
  text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out
  better?

 25. Howdy, I do think your site could be having web browser compatibility issues.

  When I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it’s got some overlapping issues.
  I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that, great
  website!

 26. Hi everybody, here every one is sharing these kinds of
  experience, so it’s good to read this blog, and I used to visit this weblog all the time.

 27. Hello, this weekend is pleasant for me, since this occasion i am reading this impressive educational post here at my residence.

 28. Hey very nice blog!! Guy .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your website
  and take the feeds also? I am satisfied to find so many helpful info here in the post,
  we need develop more strategies on this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 29. What i don’t understood is in truth how you are no longer actually
  a lot more smartly-favored than you might be right now.

  You are very intelligent. You realize therefore considerably when it comes to this subject, produced me in my opinion imagine it from a lot of various angles.
  Its like women and men are not involved until it is one thing to do with Woman gaga!
  Your individual stuffs nice. Always handle it up!

 30. Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a
  few months of hard work due to no back up.
  Do you have any methods to stop hackers?

 31. I am extremely inspired along with your writing skills and also with the format to your weblog.
  Is that this a paid subject matter or did you customize it yourself?
  Anyway stay up the nice quality writing, it is uncommon to peer a nice
  weblog like this one nowadays..

 32. Great weblog here! Additionally your website loads
  up very fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink for your
  host? I want my website loaded up as quickly as yours
  lol

 33. What’s up everyone, it’s my first visit at this web page, and post is genuinely fruitful for me,
  keep up posting these types of articles or reviews.

 34. xREis76n cialis

 35. I’m really enjoying the design and layout of
  your blog. It’s a very easy on the eyes which
  makes it much more enjoyable for me to come here and visit
  more often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Exceptional work!

 36. Thank you for the auspicious writeup. It in reality used to be a enjoyment account
  it. Look complicated to far introduced agreeable from
  you! However, how can we communicate?

 37. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting
  article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if
  all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 38. you’re in point of fact a just right webmaster. The web site loading pace is amazing.
  It kind of feels that you’re doing any distinctive trick.
  Furthermore, The contents are masterwork. you’ve performed a great job on this subject!

 39. Howdy! I simply wish to give you a huge thumbs up for your excellent info you have here on this post.
  I am coming back to your web site for more soon.

 40. I’ll immediately grab your rss as I can not find your email subscription link or newsletter service.

  Do you’ve any? Please permit me understand in order that I
  could subscribe. Thanks.

 41. great issues altogether, you simply won a emblem new reader.
  What may you recommend about your submit that you simply made
  a few days in the past? Any positive?

 42. This is a topic that’s near to my heart… Best wishes!
  Exactly where are your contact details though?

 43. You really make it seem really easy along with your
  presentation but I in finding this topic to be really one
  thing that I think I would never understand.
  It seems too complicated and extremely wide for me. I am looking ahead in your subsequent post, I will try to get the hold of it!

 44. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a
  comment is added I get four emails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Thanks a lot!

 45. you are in reality a excellent webmaster. The
  web site loading velocity is amazing. It seems
  that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece.
  you’ve performed a wonderful job in this matter!

 46. Hey very nice blog!

 47. Hi there, of course this post is actually fastidious
  and I have learned lot of things from it about blogging.

  thanks.

 48. Descargar facebook
  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve
  truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your
  rss feed and I hope you write again soon! Descargar facebook

 49. What i do not realize is actually how you are now not really
  much more smartly-liked than you might be right now. You are very intelligent.
  You realize thus significantly relating to this subject, produced me in my opinion imagine it from so many varied angles.
  Its like women and men are not involved except it’s something to
  do with Woman gaga! Your own stuffs nice. All the time take care of it up!

 50. I am really pleased to glance at this web site posts which
  contains plenty of useful facts, thanks for providing these information.

 51. Pretty element of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to assert
  that I acquire in fact loved account your weblog
  posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I success
  you get admission to consistently fast.

 52. Today, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she
  can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to share it
  with someone!

 53. Can I simply say what a relief to uncover somebody that actually knows
  what they are talking about online. You certainly realize
  how to bring a problem to light and make it important.
  More and more people have to read this and understand this side of the story.
  I can’t believe you aren’t more popular because you surely have the gift.

 54. If you want to take a great deal from this paragraph then you have to apply such strategies to your
  won weblog.

 55. Quest bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap 516999410492780544 quest bars
  cheap
  Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the web the easiest thing to be aware of.

  I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly
  don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having
  side-effects , people can take a signal. Will
  likely be back to get more. Thanks quest bars
  cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap 516999410492780544
  quest bars cheap

 56. Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!

 57. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like
  this one nowadays.

 58. I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area
  . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website.
  Studying this information So i am satisfied to express that I’ve a very good uncanny feeling
  I came upon exactly what I needed. I so much indubitably will make certain to do not forget this site and provides it a glance on a
  continuing basis.

 59. You ought to be a part of a contest for one of the greatest sites on the internet.
  I’m going to recommend this site!

 60. Hi there to every , for the reason that I am truly eager
  of reading this web site’s post to be updated on a regular basis.
  It consists of fastidious material.

 61. You ought to be a part of a contest for one of the highest quality blogs online.

  I am going to highly recommend this blog!

 62. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this superb blog!
  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding
  your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this site with my Facebook group.
  Chat soon!

 63. I like the helpful info you provide for your articles.
  I will bookmark your blog and check again here frequently.
  I’m somewhat certain I will be told many new stuff right here!
  Good luck for the next!

 64. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a
  colleague who has been conducting a little research on this.
  And he in fact bought me lunch simply because I discovered
  it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for
  the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this issue here on your blog.

 65. There is definately a great deal to know about this issue.
  I love all of the points you made.

 66. Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it,
  you happen to be a great author.I will remember to bookmark
  your blog and will come back from now on. I want to encourage
  continue your great work, have a nice holiday weekend!

 67. Thanks in favor of sharing such a good thought, post is fastidious, thats why
  i have read it entirely

 68. It’s an remarkable piece of writing in favor of all the internet viewers; they will obtain benefit from it
  I am sure.

 69. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this excellent blog!
  I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will share this website with my Facebook group.
  Chat soon!

 70. After exploring a number of the blog articles on your web site, I really appreciate your technique of writing a blog.
  I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future.
  Please visit my website too and tell me what you think.

 71. Hello there, You’ve done a fantastic job.
  I’ll definitely digg it and personally suggest
  to my friends. I am sure they’ll be benefited from this website.

 72. I have been browsing on-line more than 3 hours
  as of late, but I by no means found any interesting
  article like yours. It is beautiful worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good
  content as you did, the internet can be much more
  useful than ever before.

 73. Ahaa, its pleasant conversation regarding this post at this place at this webpage, I have read all that, so at this
  time me also commenting at this place.

 74. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between usability
  and appearance. I must say that you’ve done a fantastic job with this.
  In addition, the blog loads extremely quick for me on Firefox.

  Exceptional Blog!

 75. Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell
  you I really enjoy reading through your articles. Can you suggest
  any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects?
  Thanks a lot!

 76. I visited several sites however the audio quality for audio songs current at this web site is actually fabulous.

 77. This paragraph will assist the internet people for building up new
  webpage or even a blog from start to end.

 78. I love looking through a post that will make people think.
  Also, thank you for allowing me to comment!

 79. I have been surfing online more than three hours these days, yet I never found any interesting article
  like yours. It is lovely price sufficient for me.
  In my opinion, if all website owners and bloggers
  made good content as you did, the internet shall be a lot more helpful than ever before.

 80. I have been browsing online more than 3 hours as of late, yet I
  never found any interesting article like yours. It’s pretty price sufficient for me.
  In my opinion, if all website owners and bloggers
  made just right content as you did, the internet will probably be a lot more helpful than ever before.

 81. I’ve been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

  It’s pretty worth enough for me. Personally,
  if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a
  lot more useful than ever before.

 82. Thanks for finally writing about >Combivir Cost – Rx Meds Blog
  <Loved it!

 83. hey there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this website, as I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again soon..

 84. I really love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you build
  this web site yourself? Please reply back as I’m looking to create my very own site and would love to know where you got this from or exactly
  what the theme is named. Cheers!

 85. Ahaa, itts faqstidious dialogue onn the topic off his post
  aat thiis placee at this webpage, I have read all that, soo
  noww mee also commenting att this place.

 86. Thanks for sharing such a fastidious idea, article is fastidious, thats why i have read it fully

 87. I have been surfing online more than 2 hours today, yet I
  never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough
  for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you
  did, the internet will be much more useful than ever before.

 88. It’s the best time to make some plans for the
  long run and it’s time to be happy. I have read this put up and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice.

  Maybe you can write subsequent articles regarding this article.
  I desire to read even more things about it!

 89. Hi, I do believe this is a great website.
  I stumbledupon it 😉 I am going to revisit once again since i have bookmarked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you
  be rich and continue to guide other people.

 90. Hello there, I found your site by means of Google while looking for a comparable matter, your website came up, it
  seems great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks. Hi there, just changed into alert to your weblog thru Google, and
  located that it’s really informative. I am gonna be careful for brussels.
  I’ll be grateful in case you proceed this in future. Many other people can be
  benefited from your writing. Cheers!

 91. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I in finding It truly helpful & it helped me out much. I am hoping to present one thing again and help others such as you aided me.

 92. I always spent my half an hour to read this web site’s posts all
  the time along with a cup of coffee.

 93. Sling tv coupons and promo codes for november 2018
  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as
  the content! Sling tv coupons and promo codes for november 2018

 94. Sling tv coupons and promo codes for november 2018
  Superb, what a webpage it is! This webpage provides helpful facts to us, keep it
  up. Sling tv coupons and promo codes for november 2018

 95. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to
  this superb blog! I guess for now i’ll settle
  for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to brand new updates and will talk about this site
  with my Facebook group. Talk soon!

 96. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to
  my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed.

  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this
  is entirely off topic but I had to tell someone!

 97. Thank you for any other informative website.
  Where else may I am getting that kind of information written in such a perfect means?

  I’ve a project that I’m just now operating on, and I have been on the
  glance out for such info.

 98. I was wondering if you ever considered changing the page layout
  of your blog? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having
  one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

 99. Greetings! Very useful advice within this post! It’s the
  little changes that produce the largest changes.

  Thanks a lot for sharing!

 100. I enjoy what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting!
  Keep up the wonderful works guys I’ve included you guys to my blogroll.

 101. Some times its a pain in the ass to read what website owners wrote but this web site is very user pleasant!

 102. There’s a secret about your post. ICHBTTIYTKY

 103. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d
  certainly donate to this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to fresh updates and will share this site with my Facebook
  group. Talk soon!

 104. Hi! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d
  ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing
  a blog post or vice-versa? My website discusses a lot
  of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you!
  Great blog by the way!

 105. Thank you for every other fantastic post. Where else could anybody get that type of info in such a perfect method of writing?
  I have a presentation next week, and I’m on the
  look for such info.

 106. Heyy woulld youu minnd sharing which blpog latform you’re wrking with?
  I’m lookjing too start mmy own blog son but I’m having a diffficult
  time chooosing betwen BlogEngine/Wordpress/B2evolution andd
  Drupal. Thhe redason I ask iis because your dsign and stule
  sewms different then mostt blogs andd I’m lookiing ffor
  something cimpletely unique. P.S My apolkogies forr getting off-topic butt I haad tto ask!

 107. Howdy! This article could not be written much better!

  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept preaching about this. I am going to forward this article to him.
  Fairly certain he will have a great read. Thank you for sharing!

 108. Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of
  spam responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.

 109. Ahaa, its fastidious discussion on the topic of this paragraph at this place at this webpage, I have read all that, so at this
  time me also commenting at this place.

 110. What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable familiarity
  on the topic of unexpected emotions.

 111. Hey very interesting blog!

 112. If you are going for finest contents like myself, simply go
  to see this site every day since it presents quality contents, thanks

 113. Hi would you mind sharing which blog platform you’re using?

  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a
  difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style
  seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 114. I still can’t quite assume that I could become one of those studying the important recommendations found on your site. My family and I are really thankful on your generosity and for giving me the chance to pursue my own chosen profession path. Thanks for the important information I obtained from your site.

 115. Greetings from Los angeles! I’m bored at work so I
  decided to browse your blog on my iphone during lunch break.
  I enjoy the info you present here and can’t
  wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing site!

 116. I like the valuable info you provide for your articles.
  I’ll bookmark your weblog and take a look at again right here regularly.
  I’m quite certain I’ll be informed many new stuff right here!
  Good luck for the following!

 117. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web site,
  how could i subscribe for a blog site? The account aided
  me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 118. Good day! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Thanks

 119. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and
  it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid
  other customers like its aided me. Great job.

 120. Ahaa, its good discussion concerning this piece of writing at this place at this website,
  I have read all that, so at this time me also commenting here.

 121. My partner and I absolutely love your blog and
  find the majority of your post’s to be just what I’m looking for.

  Do you offer guest writers to write content in your case?
  I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a few of
  the subjects you write with regards to here.
  Again, awesome web site!

 122. It’s appropriate time to make a few plans for the future and it’s time to be happy.

  I’ve read this submit and if I may I want to recommend you some fascinating things or suggestions.
  Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I desire to read even more issues about it!

 123. I have been browsing on-line more than three hours as of late, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours.
  It is lovely value sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers
  made good content as you did, the internet will likely be a lot more useful than ever before.

 124. I’ll right away grab your rss as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service.

  Do you have any? Kindly permit me realize so that I may just subscribe.
  Thanks.

 125. I have been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article
  like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if
  all web owners and bloggers made good content as you did, the internet
  will be much more useful than ever before.

 126. Hi! cialis 5mg canada pharmacy excellent website

 127. Thanks for finally talking about >Tüzüğümüz | Kestanepazarı Mezunları ve Mensupları Derneği <Liked it!

 128. I was able to find good advice from your articles.

 129. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend who was conducting a little
  research on this. And he actually bought me breakfast simply because I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for
  the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this matter here on your internet site.

 130. Wow! After all I got a web site from where I be capable of in fact take useful data
  regarding my study and knowledge.

 131. Good day! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

  Your blog provided us beneficial information to work
  on. You have done a marvellous job!

 132. Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, very good blog!

 133. Very energetic blog, I liked that a lot. Will there be a part
  2?

 134. Hi, its fastidious post regarding media print, we all understand media is a wonderful source of facts.

 135. [url=http://buycialis.us.com/]Cialis Online[/url]

 136. MichaelEnura
 137. MichaelEnura
 138. MichaelEnura

  [url=http://shitan.net.cn/bbs/home.php?mod=space&uid=608065]paydayloansnearme[/url]

 139. [url=http://buymetformin.us.com/]buy metformin[/url]

 140. Alvinwef

  [url=http://news-in-russia.com/user/ogcapbiosu1986/]adultdating.us.com[/url]

 141. Hi! [url=http://cialissmx.com/]where to buy cialis in toronto canada[/url] great web site http://cialissmx.com

 142. [url=http://buymobic.us.com/]buy mobic[/url] [url=http://acyclovirgenericbuy.com/]order acyclovir[/url] [url=http://synthroidgenericbuy.com/]synthroid 100 mcg[/url] [url=http://xenicalgenericbuy.com/]generic xenical[/url] [url=http://avodartbest.us.com/]Avodart[/url] [url=http://buyamoxil.us.com/]buy amoxil[/url] [url=http://buylevitra.us.com/]levitra 40 mg[/url] [url=http://clonidinebest.us.com/]clonidine price[/url] [url=http://prozacgenericbuy.com/]Prozac[/url] [url=http://buypaxil.us.com/]paxil[/url]

 143. MichaelEnura
 144. MichaelEnura
 145. MichaelEnura
 146. MichaelEnura
 147. payday loans columbus ohio
  [url=http://paydaysonlinemoney.com/#]payday loans online[/url]
  large loans
  cash advance

 148. If you need installment loans credit visit this website salarysupport.com

 149. easy payday loans online
  [url=http://x1cashadvanceonlines.com/#]online cash advance[/url]
  easy cash loan
  first cash advance

 150. quick money online
  [url=http://paydayusaloans.com/#]loans for bad credit[/url]
  unsecured personal loans bad credit
  payday loans

 151. quick payday loans online
  [url=http://paydaystip.com/#]payday loans direct lenders[/url]
  legit payday loan companies
  payday advance online

 152. emergency bad credit loans
  [url=http://loansonlinemoney.com/#]online loans[/url]
  usa payday loan
  quick loans online

 153. loans for bad credit direct lenders only
  [url=http://paydaynle.com/#]payday loans no credit check[/url]
  top ten payday loan companies
  payday advance

 154. [url=https://paydayloanss.us.com/]cash till payday loans[/url] [url=https://personal-loans.us.com/]personal loan[/url] [url=https://lowinterestpersonalloans.us.com/]personal loans low interest[/url] [url=https://loanswithnocredit.us.com/]loans no credit check[/url] [url=https://personallending.us.com/]personal lending[/url]

 155. [url=http://prednisolonegenericbuy.com/]prednisolone 20mg[/url] [url=http://cleocingel.us.com/]cleocin[/url] [url=http://plavixgeneric.us.org/]cheap plavix[/url] [url=http://cialisgeneric247.us.org/]buy cialis professional[/url] [url=http://viagrabest.us.com/]Ordering Viagra Online[/url]

 156. http://stromectolbest.us.com/ – ivermectin for sale

 157. badinstallmentonline.com
  short loans
  [url=http://www.badinstallmentonline.com/#]http://www.badinstallmentonline.com[/url]
  payday loans huntington beach ca
  http://www.badinstallmentonline.com

 158. http://seroquelbest.us.org/ – buy seroquel cheap

 159. http://cheapviagra.us.com/ – Cheap Viagra For Sale

 160. http://propeciaoffers.us.org/ – prescription for propecia

 161. psychological statistics help
  [url=http://buyessayxus.com/#]essay help[/url]
  writers services
  pay to write essay

 162. non generic cialis
  [url=http://cialisonbrx.com/#]tadalafil online canada[/url]
  cialis 20mg side effects
  cialis generika in deutschland kaufen

 163. cialis brand online
  [url=http://cialisonbrx.com/#]cialis erectile disfunction[/url]
  buy generic cialis uk
  trial cialis

 164. http://cialisdaily.us.com/ – Buy Cialis Online

 165. http://viagrasoft.us.org/ – viagra soft without a prescription

 166. http://augmentinbest.us.com/ – AUGMENTIN PRESCRIPTION